RODO

KLAUZULE RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Beata Dębska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Diligence" Beata Dębska z siedzibą w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej, nr 21, lok. U9, 02-797 Warszawa, e-mail biuro@diligence.pl,. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do nas mailem (podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. kontakt z użytkownikami strony internetowej). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego abyśmy mogli odpowiedzieć na Pani/Pana zapytanie. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (OSÓB FIZYCZNYCH)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie, informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beata Dębska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Diligence" Beata Dębska z siedzibą w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej, nr 21, lok. U9, 02-797 Warszawa, e-mail biuro@diligence.pl, dalej Biuro; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Biuro: a) w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług księgowych lub do podjęcia działań na Pani/Pana prośbę przed zawarciem umowy – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, b) w celu wypełnienia ciążących na Biurze obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów a w szczególności prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, zobowiązujących Biuro do dokonywania rozliczeń podatkowo-księgowych oraz przechowywania dokumentacji – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. c) ewentualnie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura polegającego na konieczności ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy i administracji publicznej, pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Biura, podmiot świadczący usługi serwera poczty elektronicznej, podmiot dostarczający i serwisujący oprogramowanie a także operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie obsługi płatności, organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług księgowych a następnie przez okres trwający od zakończenia świadczenia usług do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, przedawnienia zobowiązań podatkowych jak również okres wymagany przez ustawę o rachunkowości obliczany zgodnie z przepisami prawa cywilnego, prawa podatkowego oraz przepisami ustawy o rachunkowości, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celach, chyba Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczej tj. PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI KLIENTÓW


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie, informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beata Dębska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Diligence" Beata Dębska z siedzibą w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej, nr 21, lok. U9, 02-797 Warszawa, e-mail biuro@diligence.pl, dalej biuro; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Biuro w celu: a) wypełnienia ciążących na Biurze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności odpowiednich przepisów regulujących ustrój reprezentowanego podmiotu w tym ustawy kodeks spółek handlowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura oraz Podmiotu, który Pan/Pani reprezentuje – podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – polegającego na zawarciu i wykonywaniu umowy z podmiotem który Pan/Pani reprezentuje w wypadku gdy jest Pan/Pani przedstawicielem podmiotu w imieniu którego umowa jest zawierana np. reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym, – utrzymywaniu kontaktu z Panem/Panią jako przedstawicielem lub pracownikiem reprezentowanego podmiotu, – przedstawieniu reprezentowanemu przez Pana/Panią podmiotowi oferty i dokonaniu analizy możliwości podjęcia się przez Biuro świadczenia usług, - ewentualnie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura polegającego na konieczności ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy i administracji publicznej, pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Biura, podmiot świadczący usługi serwera poczty elektronicznej, podmiot dostarczający i serwisujący oprogramowanie a także operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie obsługi płatności, organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług księgowych a następnie przez okres trwający od zakończenia świadczenia usług do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, przedawnienia zobowiązań podatkowych jak również okres wymagany przez ustawę o rachunkowości obliczany zgodnie z przepisami prawa cywilnego, prawa podatkowego oraz przepisami ustawy o rachunkowości, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celach, chyba Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczej tj. PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW BIURA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie, informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana danych osobowych jest Beata Dębska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Diligence" Beata Dębska z siedzibą w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej, nr 21, lok. U9, 02-797 Warszawa, e-mail biuro@diligence.pl, dalej biuro; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Biuro: a) w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, b) w celu wypełnienia ciążących na Biurze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym prawa podatkowego, zobowiązujących Biuro do dokonywania rozliczeń podatkowo-księgowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. c) ewentualnie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura polegającego na konieczności ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy i administracji publicznej, pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Biura, podmiot świadczący usługi serwera poczty elektronicznej, podmiot dostarczający i serwisujący oprogramowanie a także operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie obsługi płatności, organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy a następnie przez okres trwający od zakończenia świadczenia przez Państwa na naszą rzecz usług do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, przedawnienia zobowiązań podatkowych jak również okres wymagany przez ustawę o rachunkowości obliczany zgodnie z przepisami prawa cywilnego, prawa podatkowego oraz przepisami ustawy o rachunkowości, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celach, chyba Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczej tj. PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
KONTAKT