Biuro rachunkowe „Diligence” Beata Dębska

O firmie

Biuro rachunkowe „Diligence” Beata Dębska świadczy usługi w zakresie: księgowość dla mikroprzedsiębiorców  i małych przedsiębiorców /prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych/ oraz obsługa kadr i płac.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej przedsiębiorców, w tym prowadzących apteki. Oprócz aptek, obsługujemy wiele innych branż min. przedsiębiorców prowadzących restauracje, salony kosmetyczne, firmy remontowe. Prowadzimy również księgowość dla lekarzy, prawników oraz informatyków i programistów. 

Właścicielem firmy jest mgr. Ekonomii Beata Dębska. W księgowości pracuje od 20 lat. Posiada certyfikat Centrum Informacji Księgowej.

Kontakt

Adres

ul. Belgradzka 12 lok 102
02-793 Warszawa

Telefon

+48 735 933 030

E-mail

biuro@diligence.pl

Klauzule Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie, informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beata Dębska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Diligence” Beata Dębska z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 12 lok 102, 02-797 Warszawa, NIP 1181285862 Regon 015799307, e-mail biuro@diligence.pl, dalej Biuro;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Biuro:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług księgowych lub do podjęcia działań na Pani/Pana prośbę przed zawarciem umowy – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

b) w celu wypełnienia ciążących na Biurze obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów a w szczególności prawa podatkowego, zobowiązujących Biuro do dokonywania rozliczeń podatkowo-księgowych oraz przechowywania dokumentacji, odpowiednich przepisów regulujących ustrój reprezentowanego podmiotu w tym ustawy kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu itp –  podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) w przypadku reprezentantów w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura – podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– polegającego na zawarciu i wykonywaniu umowy z podmiotem który Pan/Pani reprezentuje w wypadku gdy jest Pan/Pani przedstawicielem podmiotu w imieniu którego umowa jest zawierana np. reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym,

– utrzymywaniu kontaktu z Panem/Panią jako przedstawicielem lub pracownikiem reprezentowanego podmiotu,

– przedstawieniu reprezentowanemu przez Pana/Panią podmiotowi oferty i dokonaniu analizy możliwości podjęcia się przez Biuro świadczenia usług

d) ewentualnie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura polegającego na konieczności ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy i administracji publicznej, pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Biura, podmiot świadczący usługi serwera poczty elektronicznej, podmiot dostarczający i serwisujący oprogramowanie a także operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie obsługi płatności, organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług księgowych a następnie przez okres trwający od zakończenia świadczenia usług do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, przedawnienia zobowiązań podatkowych jak również okres wymagany przez ustawę o rachunkowości obliczany zgodnie z przepisami prawa cywilnego, prawa podatkowego oraz przepisami ustawy o rachunkowości,

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W razie wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w ww. celach, chyba Administrator będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.